X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼…̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼B̼i̼ệ̼t̼.”̼

Tháng Mười Hai 1, 2021 johnnytran0301@gmail.com 0

Cả̼ ̼x̼ứ̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼.à̼n̼g̼ ̼h̼.o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼v̼.ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ […]

3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼

Tháng Mười Hai 1, 2021 johnnytran0301@gmail.com 0

Mộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ […]